De PVV en de Nederlandse politiek (2)

 

Nu de kiezers in Nederland gestemd hebben is het aan de daarvoor verantwoordelijke politici de taak om op basis van deze uitslag een kabinet samen te stellen dat met meer succes dan het vorige kabinet de crises te lijf kan gaan. En daar is de nodige haast bij geboden, gelet op de aard en omvang van de door velen ervaren problemen.

Wetenschappelijk onderzoek heeft al eens aangetoond dat mensen met name gezondheidsklachten krijgen – zoals hartfalen, hoge bloeddruk, attacks – door een veelheid aan kleine dagelijkse irritaties. Irritaties die je op je werk kunt tegenkomen, maar niet minder ook de irritaties door voortdurend falend optreden van een leidinggevende of van bewindslieden en in het kielzog daarvan door functionarissen van overheidsorganen zoals bijvoorbeeld de belastingdienst, COA, handhavings- en uitkeringsinstanties, justitie, gemeenten. Vanuit dit licht bezien is het verre van ondenkbeeldig dat de verkiezingsuitslag een sterk genezend effect weet te veroorzaken bij grote groepen van de bevolking die zich continu getergd voelen en machteloos moesten toezien dat het vorige kabinet inert leek voor welk maatschappelijk probleem dan ook.

Natuurlijk, met de mond wordt wel de schone schijn opgehouden, maar als het op daden aan komt dan blijkt men niet thuis en werd er steevast een andere kant op gekeken.

Overdrijf ik? Vast wel, maar toch enkele voorbeelden ter adstructie van een paar zuivere staaltjes hypocrisie. Nemen we mevrouw Huffelen, staatssecretaris voor het Caraïbisch gebied, zeg maar die paar eilandjes in de buurt van Venezuela die nog graag tot in eeuwigheid op het geld uit ons land willen blijven teren. De BES-eilandjes tellen maar liefst 27.500 inwoners. Af en toe een videosessie en dat weet je het alweer zou je denken. Maar neen, de bewindsvrouw van D66, de milieupartij bij uitstek, presteerde het om maar liefst meer dan 40 keer in tijdsbestek van twee jaar naar deze eilandjes af te reizen voor ”noodzakelijk overleg”. Daarbij gaf ze daar ook nog miljoenen uit onze staatsruif weg waardoor ze als lokale heldin ruim 50% van de stemmen scoorde bij de verkiezingen. Hoe geloofwaardig is haar politiek leider, de heer Jetten, dan nog als hij het over de noodzaak heeft om de uitstoot van CO2 drastisch te beperken?

Het verwijt dat Wilders ten deel valt uit de mond van onder meer Jetten en Timmermans is dat hij een miljoen mensen uitsluit, terwijl de deugpartijen jarenlang met succes de PVV- kiezers van regeringsdeelname hebben buitengesloten. Eigenbelang prevaleerde boven landsbelang. Om die reden werd ook Martin Bosma niet gekozen als voorzitter van de Tweede Kamer ondanks zijn superieure kwaliteiten. Maar ook in het land werden de PVV-ers uitgesloten van belangrijke functies en was het er voor uit komen dat je PVV stemde nadelig voor je carrière bij de overheid. Hoezo uitsluiten door Wilders?

Nu worden de pijlen op Wilders gericht vanwege ongrondwettelijke passages in zijn verkiezingsprogramma. Ik heb al eerder opgemerkt dat het mij wijs lijkt dat Wilders alle teksten dienaangaande verwijdert. Het is niet alleen bij moslims het geval dat de vrouw minder rechten heeft. Wat denkt hij bijvoorbeeld van de Rooms Katholieke kerk waar vrouwen hem ambt van priester niet mogen bekleden. En hoe zit het dan bij bij de religies die de SGP en de GPV aanhangen? Mij komt het ook voor dat het er met name om gaat wat de daden zijn. Dáár zou men op afgerekend moeten worden, niet op al dan niet kromme of onhaalbare ideeën. Dan zouden er overigens wel meer verkiezingsprogramma’s de prullenbak in kunnen!

Laten we dan eens even stilstaan bij het voldoen aan de grondwet. De grondwet zegt dat elk kamerlid zijn eigen besluiten neemt zonder last of ruggenspraak. Met andere woorden: het hanteren van een partijdiscipline is niet toegestaan. Elk kamerlid moet naar eigen eer en geweten uitmaken wat hij kiest en dat kan niet de partijleider voor hem pf har in elke situatie doen. En wat hebben we afgelopen jaren gezien? Het tegendeel. De partijleiders namen de besluiten conform het door hen ondertekende regeerakkoord, mede namens alle fractieleden. Ongrondwettelijk handelen dus!!

Terecht heeft Omtzigt opgemerkt dat het schandalig is dat nieuwe wetten niet aan de grondwet getoetst mogen worden.

Hoe logisch is het dan dat verkiezingsprogramma’s, in bestuurlijk opzicht aanzienlijk minder van belang, wel aan de grondwet getoetst dienen te worden ongeacht of je het er wel of niet mee eens bent?

Het gros van de bevolking wil dat er nu eindelijk eens vaart gemaakt wordt met het oplossen van de problemen in ons land. Dezelfde bevolking heeft een vrij simpel doch helder beeld van de samenleving. Die ziet dat het vorige kabinet er een zooitje van gemaakt heeft, dat de echte problemen niet opgelost zijn door groot vertoon van onmacht en politiek gekissebis binnen de regeringscoalitie en die nauwelijks geïnteresseerd is in wat er in Brussel gebeurt, anders dan dat daarvandaan allerlei beperkingen aan ons land worden opgelegd waar we hier enorm veel last van hebben, dat we er geen noemenswaardige invloed op kunnen uitoefenen en dat er wel veel geld heen gaat en al gegaan is in de vorm van forse bijdragen en garanties ter waarde van tientallen miljarden, waar ons nageslacht nog flink buikpijn van kan krijgen om dat ooit af te lossen. Ik vat het zo maar even samen: voor heel veel geld krijgen we weinig extra’s dan dat we zonder de EU gekregen zouden hebben, maar daarentegen wel veel (over)last in de maag gesplitst door halfzacht optreden van het demissionair kabinet, waarvan een staatssecretaris het zelfs bestaat om in te stemmen met een voorstel in Brussel waarvan de meerderheid van de Tweede Kamer dat uitdrukkelijk verboden had. Tegen dat soort deviant gedrag is geen kruid gewassen.

Uiteraard zijn er velen die het bovenstaande niet kunnen of niet willen onderschrijven. Die er nog in geloven dat Europa ooit tot een functionerende eenheid te smeden is in plaats van Utopia. Maar de gewone man op de straat ziet dat niet gebeuren. Die laat zich niet verblinden door onuitvoerbare wensdromen waarmee te veel politici mee behept zijn.

Europa leeft ook niet. Als Nederland bezetten we 29 zetels in het Europese parlement. Vermoedelijk is 99% van de Nederlandse bevolking niet in staat om slechts 3 namen van de 29 van de door ons gekozen parlementariërs op te noemen. Te gemakkelijk wordt er steeds meer macht overgedragen naar de EU waarna de EU vervolgens als harde reden genoemd wordt waarom we in eigen land onze problemen niet naar eigen inzichten mogen oplossen. Dat moet in voorkomende gevallen  terug te draaien zijn omdat we anders steeds verder in de EU-fuik gezogen worden.

Bij dat vaart maken past niet het actuele gedrag van Yesilguz. Ze lijkt de boel te vertragen om eerst de benoeming van Wilders veilig te stellen. Daarbij vertoont ze de kenmerken van een zogenaamde “breakfast director”.

Grote bedrijven hebben directies waarvan de leden het druk hebben met de alledaagse gang van zaken. Om nu te voorkomen dat ze teveel tijd verliezen aan onnutte zaken, terwijl er wel altijd weer mensen en organisaties zijn die graag de directeur willen spreken, is het goed gebruik dat men een soort pseudo-directeur aanstelt die zeer representatief is, die zich vooral moet onthouden van het praten over inhoudelijke zaken want heeft geen enkele andere bevoegdheid dan het doorgeven van boodschappen, en wiens enige taak het is om bezoekers netjes te ontvangen en weer af te serveren. Mw Yesilguz lijkt de functie van “breakfast director” bij de VVD op het lijf geschreven. Ze kan niet betrapt worden op inhoudelijke bijdragen, ziet er verdraaid representatief uit en slaagt er ook in om een aantal standaardzinnetjes uit het hoofd te leren en te pas en te onpas weer voor de pers op te lepelen. Nog even verder in de tijd en we horen uit haar mond: “ik ben klaar voor een functie elders”.

Waar het gewone volk nu behoefte aan heeft, is informatie over hoe de nieuw aangetreden partijen de problemen denken op te lossen. Het volgende zou ik me daarbij kunnen voorstellen:

Woningnood

Het (nieuwe) kabinet trekt er 20 miljard euro voor uit om financieel deel te nemen aan 100.000 woningen met 200.000 euro per woning. Daarmee wordt de koopprijs met 200.000 verlaagd en komen de woningen binnen het bereik van de kleine beurs. Stel een woning kost 450.000, dan moet de koper er nog 250.000 bij leggen. Wil men meer betalen, dan gaat de bijdrage van het Rijk met hetzelfde bedrag naar beneden. Dat geld is geen gift, maar een deelname. Het blijft eigendom van het Rijk. Wordt het huis later met winst verkocht, dan wordt de meerwaarde gebruikt voor aflossing van de deelname. Wordt het voor minder verkocht, dan blijft die 2 ton staan en ontvangen de verkopers gewoon minder terug.

Een andere oplossing die snel tot resultaten leidt is wanneer particuliere huizenbezitters met een perceel dat voldoende groot is, het recht krijgen om er één of twee woningen bij te (laten) bouwen. Het gevolg hiervan is dat het particulier initiatief onwaarschijnlijk sterk gestimuleerd gaat worden en er gegarandeerd overal huizen uit de grond zullen schieten, onafhankelijk van de projectontwikkelaars waar de overheid zich van afhankelijk gemaakt heeft. Naar verwachting levert een deergelijke maatregel al gauw 250.000 nieuwe woningen op. Ook voor boeren zou dit een welkome extra inkomensbron kunnen zijn.

 

 

Arbeidsmigranten

In Nederland werken naar verluid circa 400.000 arbeidsmigranten waarvoor ca 16.000 uitzendbureaus verantwoordelijk zijn. De omstandigheden waaronder deze migranten gehuisvest zijn, inclusief de financiële en hygiënische condities die daarmee gepaard gaan, is in een behoorlijk  aantal gevallen schreiend. Er lijkt op dit wezenlijk element van onze economie geen beleid gemaakt door de regering, terwijl de aangetroffen en gemelde omstandigheden daar alle aanleiding toe geven.

Waar is de ethiek gebleven voor een zo’n rijk land als Nederland? Welke minimumeisen dienen er aan het verblijf en accommodatie en voorzieningen ten behoeve van arbeidsmigranten gesteld te worden? En waar is de inspectiedienst van 200 inspecteurs om hier toezicht op uit te oefenen? Controle op papieren, identiteiten, inkomsten, afdrachten premies, contractvoorwaarden, slaap- en leefruimte, kortom de hele mikmak, lijkt op zijn plaats en zal zijn effect op het aantal arbeidsmigranten en uitzendbureaus in Nederland niet missen.

Criminaliteit

In de verkiezingst(r)ijd is de bestrijding van de criminaliteit nauwelijks aan bod gekomen. Begrijpelijk ook, want de bevolking heeft andere, grotere, problemen aan het hoofd. Maar nu we het er toch over hebben en er een nieuw kabinet geformeerd gaat worden, zou het volgende net zo goed even meegepikt kunnen worden voor wat betreft de aanpak van de criminaliteit.

Men zou meer kunnen gaan denken in de lijn van “de vervuiler betaalt”. Iedereen heeft een eigen verantwoordelijkheid, en, waar het de jeugd betreft hun ouders, dient op te draaien voor de maatschappelijke schade die men willens en wetens aanricht. Wat voorbeelden:

      Daders van crimineel handelen, wat politieopsporing vergt om hen in de kraag te grijpen, dienen een rekening te krijgen voor de opsporingskosten. Met overhead en al komt men al gauw tot een startbedrag van € 7.500 per crimineel feit.

      Mensen die handelen in harddrugs en synthetische drugs kunnen ongezien aansprakelijk gesteld worden voor het lozen van de bijkomende afvalstoffen in de natuur, dus zwaar laten dokken of ze moeten kunnen aantonen waar ze deze afvalstromen verantwoord achtergelaten hebben.

      Panden die gebruikt worden om drugs te produceren of op te slaan, zou men verbeurd kunnen verklaren, want eigenaren of verhuurders weten precies wat er gebeurt in hun onroerend goed dan wel zouden dat moeten weten.

      Cocaïne die in beslag genomen is wordt nu vernietigd. Dat is een enorme kapitaalvernietiging. Geld dat in beslag genomen is wordt ook niet vernietigd. Beter ware het wanneer de overheid deze cocaïne tegen sterk gereduceerd tarief in eigen beheer in Nederland op de markt brengt. Dat levert een paar miljard extra op en tegelijkertijd wordt de markt voor de drugsdealers in Nederland verpest.

Ik ben me ervan bewust dat bovenstaande in de ogen van sommigen als extreem rechts over kan komen, maar dat zullen dan met name degenen zijn die een snelheidsovertreding van 12 km aanzienlijk zwaarder bestraffen dan een diefstal van goederen uit een winkel zoals nu de praktijk is. Maar ja, je wilt iets radicaal aanpakken of doorgaan met labbekakken.

Dat is de kwestie!!

 

 

Manus Habakuk

PVV, de stem van het volk, en de politiek in Nederland

 

De verkiezingsuitslag blijkt voor velen als een enorme verrassing uitgepakt. Dat op zich mag ook verrassend genoemd worden, want na eerdere duidelijke signalen van onvrede die onder de bevolking leeft, gelet op de monsterscores van achtereenvolgens de FVD en BBB, en het feit dat het huidige demissionaire kabinet geen enkele crisis heeft weten op te lossen noch serieuze aanstalten gemaakt heeft om de bestaande crises op te lossen, mocht het geen wonder heten dat de stemmen in groten getale naar zowel het NSC als de PVV zouden gaan.

De stem van het volk is derhalve niet goed verstaan door de vigerende regeringspartijen. Navrant is dan ook dat gevraagd wat ze als eerste zou gaan doen, mw Yesilguz verklaarde dat ze haar oren goed te luisteren zou gaan leggen bij de bevolking. De enorme afstand tussen het denken van de Haagse elite, belichaamd door de bewindslieden en Kamerleden van de VVD, D66, CDA, en de praktijk, waar een groot deel van de Nederlandse bevolking dagelijks tegenaan loopt en mee worstelt, is hiermee voldoende aangetoond.

Waarom zijn er dan niet meer stemmen naar de gevestigde linkse partijen zoals de  PvdA / GL en D66 gegaan? In mijn ogen is de voornaamste verklaring daarvoor dat deze partijen in hun verkiezingsprogramma’s en debatten hoofdzakelijk ingezet hebben op onderwerpen als klimaat, milieu en, niet te vergeten, de hele lhbtq+ beweging. Zijn deze thema’s dan niet belangrijk? Ja en nee. Ik durf te beweren dat de hele lhbtq+ discussie absoluut overtrokken wordt en veel te veel aandacht krijgt gelet op het feit dat het hier slechts om circa 4% van de bevolking gaat. Dus waar praten we over!

Natuurlijk, dit onderwerp is van essentieel belang voor degenen die het betreft, maar alsjeblieft, val daar niet steeds de hele bevolking mee lastig. Ik respecteer ieder zoals die wil zijn en voelt, maar het vormt voor  lijkt mij geen reden om aan dit subgroepje een dergelijke mate van aandacht te schenken die ze voor zichzelf opeisen.

Komen we bij het klimaat en het milieu. Natuurlijk uiterst belangrijke thema’s, maar alleen oplosbaar op de lange termijn en dan nog vermits er voldaan is een bepaalde randvoorwaarden, zoals de beschikbaarheid van kernenergie, voldoende capaciteit op het Nederlandse stroomnet en een objectieve zakelijke afweging van te plegen investeringen en de werkelijke milieuopbrengsten. Dat vraagt om een eerlijk en consequent verhaal. Dan helpt het niet dat bevlogen politici feiten manipuleren, akkoord gaan met extra milieubelastende besluiten, zoals het afschaffen van de pulsvisserij in ons land, of bij het verbranden van complete bossen met bio-verbrandingscentrales de CO2-uitstoot niet meetellen en met het gasvrij maken van hele woonwijken flinke risico’s nemen die op de schouders van de bewoners terecht komen. Idealen zijn mooi, nuttig en nodig, maar alleen als ze goed uitvoerbaar zijn.

Kom ik weer terug op de vraag waarom het linkse blok niet hevig gescoord heeft bij de laatste verkiezingen. In mijn ogen omdat de doelen van de PvcA/GL en D66 op de korte termijn niet noemenswaardig bestaande problemen oplossen. Het volk heeft nu een enorm probleem voor wat betreft huisvesting, armoede, overlast van uitgeprocedeerde asielzoekers, toegang tot de zorg, onderwijs, overbelasting van de rechtspraak en mantelzorgers en een tekort aan medici, verpleegkundigen, handhavingscapaciteit, … en ik merk dat ik nog een hele trits meer kan opnoemen, wat ik nu niet zal doen. En de bevolking eist dat deze problemen een keer echt opgelost worden.

Elk onderwerp dat hierboven genoemd is wordt tekort gedaan, want alles ligt genuanceerd en als het simpel was, dan zou het al opgelost zijn, enz, enz. Maar dat is natuurlijk niet waar. Sommige problemen zijn echt wel simpel op te lossen maar dan moet je radicale besluiten nemen. En daarmee kom ik bij de PVV en met name bij Wilders terecht, die ervan verdacht wordt dat hij in staat is om radicale beslissingen te nemen en besluiten die te ver doorgeschoten zijn in Nederlands of Europees verband weer durft terug te draaien.

Wilders staat voor mij synoniem voor het op korte termijn grondig aanpakken van de problemen waar een groot deel van de bevolking mee geconfronteerd wordt. Te beginnen met het bouwen van woningen en het terugdringen van zowel de wachtlijsten als de door nieuwkomers veroorzaakte druk op het woningbestand in ons land. Anders geformuleerd: zorgen dat er minder toestroom van woningzoekenden naar Nederland toe komen. En het is niet toevallig dat velen in mijn omgeving daar op zitten te wachten. Op woningen met betaalbare huur – of koopprijzen.

Met een aantreden van Wilders als premier breekt een nieuwe fase in het bestuur van ons land aan. Namelijk, een kabinet dat erop gebrand is om zaken op te lossen en te bewijzen dat ze dat kan. Dat wordt natuurlijk met argusogen bekeken door andere partijen die hetzij hun knopen gaan tellen hetzij zich tot het uiterste zullen inspannen om de coalitievorming te dwarsbomen. Beproefde methodes worden rap van stal gehaald, zoals het in twijfel trekken van de integriteit van Wilders, doet hij wel wat hij zegt of belooft. Dat heeft met name betrekking op de teksten over moslimzaken zoals die in het PVV-verkiezingsprogramma verwoord staan, en waarvan aangenomen mag worden dat Wilders zo wijs is om deze teksten onmiddellijk uit zijn verkiezingsprogramma te verwijderen. Het voegt niets toe, we weten allemaal al wat zijn persoonlijke mening is en hij kan met de PVV veel meer bereiken wanneer hij bij de volgende verkiezingen wegens groot succes met de PVV doorstoot naar 50-60 zetels. Dan kun je dit soort teksten, die te pas en te onpas verkeerd geïnterpreteerd worden, er niet bij gebruiken.

Ook het verwijt dat hem, naar mijn gevoel ten onrechte, ten deel valt dat hij een miljoen mensen als minderwaardig wegzet, waarmee op de moslimgemeenschap in Nederland gedoeld wordt, is nogal hypocriet. Het zijn juist de andere partijen die jaren achtereen door middel van een cordon sanitaire de miljoen stemmers op de PVV als minderwaardig weggezet hebben. Een handige truc, dat wat je zelf doet, projecteren op anderen.

Dan bestaat er nog een denkbeeldige mogelijkheid om de vorming van een coalitie onder Wilder onderuit te schoffelen door te weigeren met ervaren bewindslieden aan de coalitie deel te nemen. Een houding die de VVD mogelijk aanneemt. Daarbij moeten we ons afvragen of dat erg is, want we hebben weinig positiefs gezien van het functioneren van de VVD-bewindslieden, inclusief mw Yesilguz, die, naar nu blijkt, wel mooi het riedeltje kan opzeggen en herhalen dat ze uit haar hoofd geleerd heeft, maar die een gebrek aan persoonlijkheid en inhoud duchtig maskeert met haar vrouwzijn. Gedurende de laatste twee maanden zijn er bepaald geen opvallende concrete voorstellen over haar lippen gekomen waarmee zij, dan wel de VVD, de landsproblemen wil aanpakken.

Gelet op het bovenstaande wordt een eindeloze formatieperiode voorzien door de politiek commentatoren.

Persoonlijk denk ik daar anders over. Ik acht Wilders in staat om in no time een coalitie te smeden. Net zoals hij iedereen heeft weten te verrassen met de verkiezingswinst, denk ik dat het Wilders ook lukt om snel door te stoten naar een meerderheidscoalitie zonder de VVD. Daarbij stel ik met de volgende coalitiepartijen voor:

PVV, CDA groot (CDA, SNC, BBB), SP, en nog een partijtje met 3 zetels, zoals FvD, SGP of CU. Totaal 78 zetels.

De SP ligt qua beleidsprogramma dicht tegen de PVV aan, die zowel “rechtse” als ”linkse” beleidspunten heeft. Op deze manier heeft de VVD veel uit te leggen naar haar achterban als ze blijven weigeren de handschoen op te pakken.

Komen we bij de vraag of er partijen of personen zijn die moeten vrezen voor hun voortbestaan wanneer de PVV aan de macht komt.

Ja, ik denk van wel, maar niet allemaal op de heel korte termijn. Gedacht kan worden aan de benoeming van burgemeesters. Van de 316 gemeenten is de verdeling van burgervaders als volgt verdeeld, met in de laatste kolom het aantal burgemeesters dat het zou kunnen worden gelet op de meest actuele verkiezingsuitslag.

BESTAAND                          MOGELIJK NIEUW

VVD           93  (29%)            50  (-/- 43)

PvdA/GL   64  (20%)            48  (-/- 16)

CDA           89  (28%)            10  (-/- 79)

D66            22  ( 7%)             18  (-/- 4 )

NSC           0                          42  (+ 42)

PVV           0                          78  (+ 78)

Met een bewindsman/vrouw op BiZa kan de PVV behoorlijk bijsturen vermits ze de 4 jaar volmaakt.

Eenzelfde verschuiving voorzie ik ook voor de rechterlijke macht, de besturen van het universitair- en HBO-onderwijs en de omroepen. Op culturele vlak mag je hopen dat er ingegrepen wordt op het hele doorgeslagen woke-gebeuren. Graag weer terug naar de normale orde van de dag.

Dan is premier Wilders in de ogen van velen nu juist niet de persoon die op de EU losgelaten zou moeten worden. En vreemd genoeg, in mijn ogen juist wel. Ik voorspel u, Wilders zal met open armen uiterst hartelijk ontvangen worden, want anders dan zijn voorganger is hij er niet op uit om aardig gevonden te worden en voor dat doel bereid om de Nederlandse belangen te verkwanselen zoals zijn voorganger steeds gedaan heeft onder het mom van invloedrijk en constructief handelen.

Mark Rutte kan er niet van beschuldigd worden dat hij met de vuist op tafel geslagen heeft in Brussel. Wilders zal daar geen moeite mee hebben als het Nederlandse belang in het geding is. En dat is steeds het geval omdat de Europese Commissie en Europa er absoluut niet op uit is om de Nederlandse belangen te dienen.

Die worden niet gediend door steeds met de meerderheid mee te huilen en schijnoplossingen te bedenken of te ondersteunen. Zolang maandelijks nog het hele circus van Brussel naar Straatsburg op en neer reist, kosten een miljard per jaar, is de EU niet geloofwaardig met haar milieudoelstellingen. En zolang de EU haar eigen begrotingsregels niet volgt noch andere landen daar aan houdt, hoeft Nederland zich ook niet al te veel van Europese regels aan te trekken. Niet Rutte, maar Wilders acht ik in staat om de bevoegdheid die de EU zich verworven heeft, ten koste van de autonomie van de aangesloten landen, weer terug te draaien en een uitbreiding met meer landen subiet tegen te houden.

Kortom, we staan aan het begin van een nieuwe en spannende fase voor wat betreft de politiek in Nederland.

 

Manus Habakuk

 

27 november 2023

Goudkantoor.com heeft al geruime tijd geschreven over het mogelijke einde van de petrodollar en de klanten van Gold Investment en Goudkorting hebben minimaal de helft van hun vermogen geïnvesteerd in ‘outside money’, met andere woorden FGS.

Er wordt verwacht dat buitenlandse valuta de nieuwe norm zal worden. De BRICS-landen werken momenteel aan een nieuwe reservemunt, die al in de zomer zou kunnen worden gelanceerd.
Deze nieuwe munteenheid wordt gezien als een bedreiging voor de huidige valuta’s, zoals de dollar, yen en de euro. Dit is een onderwerp dat zelfs de mainstream media momenteel bespreekt.
Zoals Fareed Zakaria, een nieuwsanker voor CNN, verklaarde: “Als de dollar zijn unieke status verliest, wacht de VS een afrekening zoals nooit voorheen. De dollar is onze supermacht.” Tucker Carlson, de host van het populairste tv-programma op Fox News, zei: “Het einde van de dollar als wereldreservemunt zal onze economie ruïneren”. Ook ex-president Donald Trump uitte zijn bezorgdheid door te zeggen: “Onze valuta is aan het crashen en zal binnenkort niet langer de standaard van de wereld zijn. Het zal onze grootste nederlaag van de afgelopen 200 jaar zijn. Er is geen enkele nederlaag groter dan deze.”
In de VS wordt gezegd: “the writing is on the wall”. Wanneer voormalige presidenten en bekende mediakanalen openlijk de val van de dollar bespreken, kun je ervan uitgaan dat het einde nabij is.

Hoewel de slimmeriken al lang geleden hun voorzorgen hebben genomen, is er nog steeds tijd om je dollar- en euro-valuta om te zetten naar buitenlandse valuta, voordat de implicaties van de val van de dollar bij de massa tot paniek leiden. Mocht u nog geld hebben om te investeren dan is een kijkje op de nieuwe site van hollandgold.nl aan te raden.

“Ik moest zojuist denken aan de beroemde ‘salami tactiek’. Niemand eet een enorme harde worst in één keer op. We snijden plakje voor plakje af. Totdat de salami op is! De salami die voor onze ogen kleiner wordt gemaakt, heet contant geld. En het doel is duidelijk om deze salami volledig op te eten!

De EU maakt contant geld steeds minder aantrekkelijk. Binnen slechts een paar jaar werden…

  • de €500-biljet afgeschaft
  • de limiet voor anonieme contante transacties in de edelmetaalhandel verlaagd
  • onroerendgoedtransacties met contant geld verboden
  • contant betaalde facturen van ambachtslieden uitgesloten van belastingaangifte
  • en pas eind vorig jaar een contant geld limiet van €10.000 ingevoerd

De EU heeft duidelijk een enorme honger naar de salami genaamd ‘uw contant geld’! Want nauwelijks was de eerste uniforme limiet voor contante betalingen ingevoerd, of deze werd alweer naar beneden bijgesteld.

De Economische Commissie besloot om te stoppen bij €7.000.

 

De niet-gekozen elites van de EU, met als belangrijkste Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, hebben maar één doel voor ogen: zo snel mogelijk het oude, onherstelbaar beschadigde geldsysteem kwijtraken en vervangen door de digitale euro. Insiders melden dat de lancering al in oktober van dit jaar zou kunnen plaatsvinden!

Zoals u als fan van edelmetalen natuurlijk al lang weet, betekent dit het einde van uw financiële vrijheid. Digitale centrale bankvaluta’s zijn 100% controleerbaar en programmeerbaar.

Het is daarom hoog tijd om uw vermogen uit het oude geldsysteem te halen en het te beschermen tegen depreciatie en onteigening. U kunt bij HollandGold.NL. Ik raad u ten zeerste aan om kleine formaten te kiezen, dus 1 troy ounce, met name zilver in de vorm van munten.  Want die kunnen overal worden ingewisseld en zo kunt u nog steeds boodschappen doen buiten de Big Brother-valuta van de staat en voor uzelf en uw gezin zorgen.

Soms zijn mensen monomaan bezig, soms jarenlang. Ze gaan er dan ook vaak vanuit dat ze het allemaal wel weten en dat de wereld niet verandert. Het blijven dezelfde inzichten en standpunten. Is dit erg? Helemaal niet, je leert met deze mensen omgaan en respecteert ze om waar ze voor staan. Het kunnen goede vrienden zijn. Iedereen heeft zulke mensen in zijn kring. Soms ben je ze ontgroeid maar ga je regelmatig langs, hoor je dezelfde verhalen en haal je zelf verhalen op van 20 jaar terug,  omdat het vertrouwd voelt en gezellig is. Soms geloven vrienden in dingen die jij allang op een andere manier ervaren hebt.

Voorbeelden, 9-11, Covid 19 en de WHO, de onschuldige WEF, de democratie etc. iedereen mag zijn eigen mening hebben. Op dit moment lekker actueel stikstof en CO2 en het klimaat probleem. Zijn het gecreëerde problemen of niet? Bestaat het probleem eigenlijk wel? Leuke uitdaging, in Nederland willen we de huizen van het gas af. Laten we zeggen dat je een huis van 1920 hebt wat fors bemeten is. Ga dan maar uit van 200.000 euro. Gaat het werken, dat weet niemand. Maar je moet het wel doen want het is straks 2026 verplicht een warmtepomp te nemen als je je ketel moet vervangen. In de tussentijd wordt er veel subsidie gegeven zo‘n 200.000 euro per huis, wat het opbrengt weet niemand. Dat is ook niet van belang want degene die de regelingen bedenken betalen het niet zelf, dat zou de belastingbetaler moeten doen. Ondertussen heeft de overheid er de afgelopen 3 jaar voor gezorgd dat de belastingopbrengsten zijn opgedroogd want iedereen moest thuis zijn en binnen zitten. Er was zelfs een echte avondklok want dat helpt tegen het virus, u weet nog wel het virus van de WHO dat wakker werd om 21.00 uur. Ja u gelooft wel meer. Hadden we er last van? Eigenlijk niet want normale mensen hangen meestal voor de buis of zitten achter Twitter om hun woede te uiten. Hoe zat het nu met 9/11? Er zijn mensen, die niet verder kijken dan hun eigen krant. Die krant schrijft er al lang niet meer over. Als je deze mensen dan vraagt hoe het met Gebouw 7 zit, kijken ze je aan als een botsautootje. Ondertussen heb je geleerd er met deze vriend niet over door te gaan,  hij is een gelover en je wilt hem niet kwijt. Gebouw nummer 7 kun je wel bespreken met de club die in jouw bubbel zit.

Even de feiten zoals ik de feiten zie en u hoeft het er niet mee eens te zijn, u bent altijd welkom.

In Nederland hebben we een rechtstaat die zeker als het om strafrecht gaat niet meer voldoet, voor alle partijen niet. De reden is dat er voor alle partijen (6) niet genoeg geld ter beschikking wordt gesteld om goed te functioneren, onderzoek te doen en een goede verdediging op poten te zetten. Het gevolg: alle partijen zijn ontevreden.

CO2, ach de bomen groeien tot in de hemel, hoe kan CO2 nu niet goed zijn, zelfs de oprichter van Green Peace ziet er de logica niet van in. Maar het is wel handig als argument om mensen in openlucht gevangenissen neer te zetten onder het mom van het milieu. Auto’s afpakken, vrijheid afpakken en energie onder het mom van CO2, is gevaarlijk. CO2 gaat de hele wereld over. Er worden elke maand 2 nieuwe kolencentrales opgeleverd in China. Maar in Europa moet de diesel afgeschaft worden. Lachen gieren brullen en er zijn genoeg idioten die achter Timmermans aanlopen. Is dat erg? welnee het is leuk om af te wachten hoelang het nog goed gaat in Nederland.

Nederland is overigens ook het enige land dat zoveel asielzoekers cq gelukzoekers binnenhaalt. Alleen tijdens de verkiezingen zeggen sommige partijen dat ze nu echt paal en perk willen stellen. Zoals ze dat altijd doen en de meeste mensen geloven dat omdat ze niet willen kijken of het klopt. Of omdat ze uit gewoonte nu eenmaal op dezelfde partij stemmen.

Covid en de prikjes, was het voorop gezet? was de campagne goed in elkaar gezet? Ik denk van wel, als je zoveel landen tegelijk hetzelfde kan laten doen en top psychologen aan het werk zet om een wereldwijde psyop volgens het boekje te starten heb je het goed gedaan. Follow The Money, wie werden er beter van? Bill Gates liet de WHO zijn ‘vaccins’ verkopen en zijn vriend Tedros deed het vuile werk voor hem. Chapeau Bill Gates, I love it when a plan comes together, waar kent u dat van? Zijn de vaccins veilig en moest je nu echt je mouw opstropen voor de vrijheid zoals Erica Terpstra adviseerde? ik weet het niet. Zijn er goede kanten aan het gevaccineerd zijn tegen Covid? Jawel je kunt op vakantie naar Florida bijvoorbeeld.

Fuck the EU, wie zei dat in 2014, weet u het nog? Het maakt niet uit, we zien het gevolg in de Oekraïne en dat is op zich best aardig als we de FTM weer doen. De miljarden gaan alle kanten op, niemand kijkt er naar en iedereen vult zijn zakken. Helaas kan mijn vriend Victor Boutsen niet meer meedoen. Die is belazerd door de CIA, hij had eerder moeten stoppen net zoals Pablo Escobar of Noriëga, maar ja je denkt altijd nog een keertje. Victoria heeft het beter voor elkaar en heeft haar zin. Weliswaar 4 jaar later dan haar bedoeling maar het Neo Con beleid wordt nu tenminste uitgevoerd en de duitsers doen lekker mee. Heeft u een idee wie de Nord Stream 1 en 2 hebben opgeblazen. Zullen de Duitsers hebben meegewerkt? Wat denkt u? U vraagt wat ik denk, ja hoor die hebben zelfs een digitaal oogje in het zeil gehouden op 20 km afstand. Het gevolg is dat Duitsland ophoudt financieel nog te bestaan. Zonder gas geen economie van belang dus er komt honger in Duitsland. Mijn gedachten u hoeft het er niet mee eens te zijn. De bedrijven rennen en masse weg naar China. U weet wel waar er geen CO2 probleem is. Er is straks geen werk meer, zeker niet voor de hoeveelheid Duitsers die er nu nog zijn. Gelukkig wordt dat probleem opgelost.

Nog even stikstof. Stikstof zorgt ervoor dat je bijvoorbeeld bossen krijgt in plaats van zandvlaktes al dan niet met heide daaromheen. Is dat erg? ik denk van niet. Maar we hebben natuurlijk ook drie 15  minuten steden nodig en dat kan niet als die boeren in de weg staan dus weg ermee. Creëer een niet bestaand probleem, dwing mensen tot wanhoop, ga onderhandelen en als ze daar in tuinen heb je ze murph en ga je naar de overwinning. Ben ik nou zo slim? nee hoor dat hebben hele knappe psychologen bedacht.

De banken hebben het ook moeilijk, door de inflatie vertellen de centrale banken dat ze de rente verhogen omdat daardoor de inflatie zou dalen. Dat zou grappig zijn maar helaas is dat niet zo, de inflatie die wij nu hebben is een inflatie die voortkomt door gebrek aan aanbod. Dat is kunstmatig zo maar het is nu eenmaal zo en degene die er wat aan kunnen doen komt dat heel goed uit. Het volk begrijpt het toch niet dus die geloven nog steeds hun Keniaanse praatje omdat ze vergeten zijn dat er drie soorten inflatie zijn. Gevolg, de rente stijgt, de waarde van obligaties daalt, de kredietwaardigheid van de banken daalt ook (die hebben de staatsobligaties in hun bezit) dus vallen de banken om omdat ze geen euro of dollar meer in de kas hebben. Vergeet niet in de VS hoeven de banken 0 reserves aan te houden en niet 10 procent zoals vroeger. Kleine bankjes worden door de propaganda in de problemen gebracht en mensen trekken massaal hun geld weg bij de kleine banken. Dat heeft als voordeel dat het geld geconcentreerd wordt bij de grote banken. Op het moment dat de leiding dan op de knop wil drukken heb je alles onder controle en kun je de dollars bij de gewone banken omzetten naar de digitale euro. Twee vliegen in een klap, je hebt de hele bevolking onder controle en je bent van de banken en pensioenfondsen af. Die laatste zijn sowieso technisch failliet. Daarnaast kun je natuurlijk nog even echt gratis geld kopen. Het enige geld is goud de rest is krediet. Dat heb ik niet bedacht maar dat heeft JP Morgen bedacht. U weet wel de man die de grootste bank van de wereld heeft neergezet. De centrale banken kopen op dit moment goud, ze hebben de laatste 10 jaar niet zoveel goud verdiend. Waar kopen ze dat mee, precies met geld (FIAT Currency, dollar, euro) dat is helemaal fantastisch. Waarom zult u zeggen, welnu het kost ze niets want ze creëren het zelf door gewoon tijdens de koffie even de 000 en 111 op het scherm in te toetsen. Zo makkelijk is het, dat is geweldig, ik zou hetzelfde doen. Iets kost je niets om te maken: de euro en dollar en je koopt er echt goud voor terug waar mensen echt voor gewerkt hebben. Hoe leuk is dat.

Ondertussen kunnen wij genieten van de beelden in Frankrijk waar de ene kant van Frankrijk de andere kant van Frankrijk in elkaar mept en degene die het heeft veroorzaakt lekker eet op zijn paleis en nergens last van heeft. We gaan het mee maken. Voorlopig heeft BBB (Build Back Better geloof ik) gewonnen in Nederland.

Weet u wat het leukst is, de EU die zoveel knappe koppen heeft en ziet dat de prijs van het aardgas zo hoog wordt dat het niet betaalbaar is voor producenten om kunstmest te produceren, komen niet op het idee om de producten een subsidie te geven om het wel in de EU te produceren. Gevolg geen kunstmest deze winter gemaakt. Gevolg de boeren gaan het niet kopen en gaan het niet gebruiken. Wat gebeurt er dus? voedsel tekorten omdat het niet gezaaid is. Is dat erg? ik weet het niet want denkt u nu echt dat de mensen zoals Timmermans dat niet weten. Welja maar u komt er wel achter wat dat betekent als het zover is. Ik hoop dat u uw eigen groentetuin heeft en heel veel in de diepvries. Zo niet gaat u via de vrienden van Timmermans of dood of gaat u lekker meelworm broodjes, krekel vlaaien en andere heerlijkheden eten. Niet waar zegt u? Nou vraag het eens aan een echt landbouwer zou ik zeggen die heeft u wel in de familie en zo niet kent u wel een landbouwer via iemand anders. Waarom Timmermans  en consorten dit doen, ze willen hun doel bereiken. Nee ik ga niet zeggen wat dat doel is want dan word ik een complot denker. Ik zei namelijk ook in 2020 dat er een digitaal paspoort met al uw gegevens zou komen. Daar heb ik ook ongelijk in gekregen toch?

Update Transeco Maart 2023 is beschikbaar onder updates!

Vroeger schreef ik elke maand een verhaal voor de klanten van Gold Investment. Helaas heb ik mij daar een paar jaar niet toe kunnen zetten. Nu ben ik weer terug en in een bijzondere tijd. Het is de tijd die vele uitdagingen kent.

Laat ik eerst even een sprong terug in de tijd maken. Wat is een derivaat. We nemen een kilo zilver en zetten de fysieke (echte) kilo zilver op de beurs bijvoorbeeld de Comex. Vervolgens gaan we deze zilver kilo 400 keer verkopen door middel van een contract. Denk aan een auto u verkoopt uw auto aan 400 mensen. Vervolgens heb je dus 400 eigenaren van deze kilo zilver van 700 kilo, dit zijn termijn contracten. Vervolgens worden er derivaten verhandeld dit zijn weddenschappen of de 700 kilo meer of minder wordt. Laten we zeggen 500 contracten. Vervolgens worden er weer 550 contracten gemaakt door de banken en daar wordt ook mee gegokt. Zo bereikt de kilo zilver van 700 euro een bedrag of waarde van 1.000.000,00. Dat is nu echt leuk en heet gokken voor professionals. Probleem is nu dat veel professionals uit China en Rusland denken wij gaan het spelletje anders spelen. Die zeggen kom maar op met die kilo zilver en wij betalen wel de 20 euro extra om het echt te krijgen. Dit spelletje gaat dus verkeerd aflopen. Dat zien we nu gebeuren.

We hebben eerst een corona pandemie gehad waar 5 procent van de bevolking dood ging. Of toch niet en was er niets aan de hand. Ik weet het niet u wel?

Vervolgens gaan we een oorlog in die als sinds 2014 speelt en waar iedereen nu van doet alsof die net een jaartje begonnen is. Maar ik kan het fout hebben.

Nu zijn er banken in de V.S. aan het omvallen, overigens dat hoeft niet met zilver en goud te maken te hebben dat kan ook met frozen orange juice te maken hebben, ook daar wordt mee gegokt.

Dan hebben wij ook de zuidelijke staten die hun kans schoon zien om weer goud en zilver voor hun pensioenfondsen te gaan aanleggen. Dus hebben de zuidelijke staten van de V.S. gezegd tegen Biden en co, voor al uw rotzooi en zo, steek die staatsobligaties (dat zijn schuldbekentenissen of leningen) maar waar wij het niet willen zien, geef maar goud. Volgens mij zijn die zuidelijke staten nog steeds boos over iets wat vroeger gebeurd is.

Om vervolgens de aandacht af te leiden hebben sommige senatoren gewoon life de oorlog verkondigd aan China. Dus ze hebben het hardop gezegd.

Ze hebben ook de oorlog verkondigd aan Mexico, dat ziet u nooit bij Jinek.

Waarom zult u zich afvragen. Welnu China is de V.S. zat. De V.S. drukt dollars en China maakt producten. Dat spelletje is klaar.

Daarnaast heeft Mexico bedacht dat ze liever goedkope olie van Rusland krijgen.

U weet het nog, Saddam Hoessein wilde olie in Euro gaan verkopen, gevolg er werd een oorlog begonnen. Daarna hadden we Khadaffi die ook olie in goud wilde verkopen, laat nu toevallig de V.S. een oorlog beginnen tegen Libië. U weet hoe het met de heren is afgelopen.

Wat speelt er nog meer, de Duitse banken hebben bedacht dat als er meer dan 3000 euro richting de ECB gaat, als digitale euro, het systeem dat op dit moment niet kan hebben. Wat gebeurt er met een digitale euro? De ministers weten dan met wie u uit eten gaat, wat u eet, hoe u er naar toe komt en u heeft geen privacy meer. Is dat zo erg? ik weet het niet of u dat erg vindt. Wat gebeurt er nog meer als u niet op bijvoorbeeld GroenLinks stemt maar op BVNL en die baas van de ECB vindt dat niet leuk? Dan wordt u rekening, uw enige rekening, even stil gezet om u weer braaf te laten doen wat de bazen willen. Als u niet u medicatie neemt wordt ook uw geld stil gezet met een druk op de knop. Nee ik heb hier geen waarde oordeel over dat laat ik aan u.

Deel 2

Laatstelijk schreef ik een stukje over de allerwegen ellende veroorzakende fantast Bart Mos. Nu nog even een illustratief inkijkje in de modus operandi van deze ‘gerenommeerde’ journalist(en) van Telegraaf & FD& NHDB.

Eén van de artikelen die Bart / Mediahuis  (Bart Mos C.S.) schreef over de vermeende ‘goudfraude’ is te vinden in  het Noord Hollands dagbladHun zegsman in dat artikel is de heer Lucas van Leeuwen. Een gesjeesde marinier.

Wat deed Lucas daarna? Hij werd portier. Precies weet ik het niet maar de mare gaat rond dat hij aan de deur stond van ruige kroegen in het woeste Rotterdamse nachtleven. Hij gleed af. Raakte aan lager wal.

Zijn vader maakte zich zorgen over de toekomst van zoon Lucas. Vader wist een goede vriend zo ver te krijgen dat deze zijn zoon Lucas een baan bezorgde bij een goede relatie. Zo kwam het ervan dat Lucas een baan kreeg bij GoldInvestment B.V. tegen een keurig standaard salaris. Lucas zou zich gaan bekwamen in het verkopen van goud.

Dat was niet makkelijk voor Lucas. Lucas moest met de trein naar Naarden. Wel werd Lucas van het station opgehaald door de conciërge van GoldInvestment. Daarvoor gebruikte die man een oude Mercedes, typisch zo’n auto voor de ‘Manus van alles’ van een bedrijf.

In het artikel van Bart de Mos C.S. is die Mercedes opgewaardeerd tot een peperdure SLS Mercedes ofzo waar Lucas zelf in rondreed. Ieder zijn dromen gegund maar dit heeft niets te maken met de werkelijkheid. Lucas had nog een andere reden waarom hij treinde en van het station afgehaald moest worden. Lucas had geen rijbewijs, ingenomen in 2012 vanwege roekeloos rijden met de dood van een kind tot gevolg. Jammer toch dat Bart C.S. nooit nagaat of het waar is wat hem wordt verteld als het in zijn straatje past. 

Hoe ging het met Lucas op zijn werk? Welnu Lucas presteerde niets. Zijn collega’s konden Lucas niets aan zijn verstand brengen over goud en het verkopen van goud. Lucas liep voornamelijk in de weg. Lucas heeft in geen velden of wegen ooit zijn salaris ‘waar kunnen maken’. 

Lucas was daarover ook zelf ontevreden. Het schuurde steeds meer met zijn collega’s. Lucas had er genoeg van en gaf zijn baan op maar niet nadat hij nog even één van zijn collega’s met een bij de marine geleerde nekklem ‘nokie’  (bewusteloos) had geklemd.

Lucas is behoorlijk van het pad af. De directie van GoldInvestment heeft ook nog vernomen dat Lucas zijn vader mishandelde als deze niet deed wat zoonlief wilde. Zijn vader heeft het opgegeven. Pa van Leeuwen wil zoon Lucas niet meer zien. Er valt niets anders te concluderen dan dat Lucas van het ‘pad’ af is maar dat maakt Bart Mos niets uit. Bart gebruikt graag en zonder controle op het waarheidsgehalte wat Lucas hem vertelt. Bart, Lucas heeft nooit 10.000 euro per maand verdiend bij GoldInvestment en nooit in een peperdure auto Van GoldInvestment gereden, ook zijn er geen 22 man gearresteerd van GoldInvestment en de telefoon is altijd beantwoord. Een goede onderzoeksjournalist, Bart C.S., had na een ochtendje googelen geweten dat het geen ‘vermeende’ mijnen betrof waarvoor GoldInvestment goud verkocht maar echte mijnen en Ponzi een kwalificatie is die niet past op de bedrijfsactiviteiten van GoldInvestment. Wel dat er volkomen valide oorzaken waren waarom er, toen nog tijdelijk, geen goud uitgeleverd kon worden.

Dag Bart C.S., doe voortaan beter je best.

Groet,

John 

 

 

 

Uitlevering door Transeco via Goudstandaard Alkmaar foto Credit Goudstandaard

Vandaag een column over mijn persoonlijke ervaringen. Ik heb na bijna 4 jaar direct contact met Bart Mos gekregen. Voor degenen die niet weten wie hij is , degene die in de Telegraaf de voorpagina vulde met de kop ‘Beleggers gaven miljoenen voor niet geleverd goud’ 

Hem was deze kop ingegeven door bronnen die hij ook vandaag nog moet beschermen. Maar goed Bart Mos wist te melden dat de mijnen niet bestonden en het geld verdwenen was door het rijden van uw scribent met Porsche ’s en Ferrari ’s op Zandvoort.  Zelfs de klunzen van autobahn wilden weer lollig doen door te schrijven dat we beter een Audi RS4 hadden kunnen nemen in plaats van een A4 Avant. 

Nu is het niveau van de gemiddelde autojournalist bedroevend laag want de met veel moeite genomen persfoto liet een bloedmooie RS6 zien…….. Matthijs Goes. Wat hebben de mensen van Gold Investment hem ooit misdaan? Wat voor research lag er aan het stukje ten grondslag? Uiteraard heb ik hem om commentaar gevraagd.  Mocht er een reactie komen zal ik deze hier onverkort plaatsen.  

Terug naar Bart Mos, hij heeft van zijn bronnen gehoord dat de goudmijnen niet bestonden en dat wij het geld van de klanten op maakten aan dure auto’s en mooie vrouwen. Heeft Bart Mos zelf onderzoek gedaan of het waar is?  Wij hadden allemaal dikke websites met plaatjes en filmpjes. Bart Mos had zelfs een telefoon waar hij mee kon bellen. Heeft hij gebeld naar het kantoor van Transeco (de mijn die wij op dat moment vertegenwoordigden) Misschien heeft hij gebeld naar de ambassade om te vragen of de mijn bestond? Niets van dit alles neem ik aan, hij ging er gemakshalve vanuit dat de informatie die de bronnen hem gaven wel juist zou zijn. 

Wat Bart Mos nog meer veroorzaakte is allemaal niet zo luchtig en onschuldig als je zou vermoeden. Welnu mijn ervaring is een iets andere. Mijn jongste zoon werd opeens niet meer uitgenodigd door vriendjes voor een verjaardag want Bart Mos had geschreven dat zijn vader een ponzi fraudeur was met niet bestaande mijnen. Dat is voor een jongen van 12 wel vervelend. Waarschijnlijk vindt Bart dit hoogst amusant of het is een harteloos psychopaat. Bart Mos is de man die de getuige beïnvloed zodat de rechercheur Lieftinck C.S. bij de vermeende slachtoffers aan kunnen bellen en zeggen; hallo  u bent opgelicht zoals u in de krant hebt kunnen lezen, wilt u aangifte doen? 

Natuurlijk willen willoze slachtoffers dat want wie zou nou twijfelen aan de berichten in de krant, zeker als ze op de voorpagina staan? Wat gebeurt er nog meer in je leven. Alles wat je normaal kunt doen word je onmogelijk gemaakt door de kornuiten en trawanten van Mos. Je autoverzekering met 20 jaar schadevrije jaren wordt opgezegd, je bankrekening die je al 40 jaar hebt wordt opgezegd. Waarom zult u zich afvragen, welnu dankzij Bart Mos zijn hand- en spandiensten aan Lieftinck C.S. raken de banken en de verzekeringsmaatschappijen ervan overtuigd dat jij een moreel risico vormt want je hebt immers een ponzi gepleegd en met de WFT in de hand gooien ze je eruit. 

Oh ja die aardige ANWB-creditcard, die je al 20 jaar hebt, verdwijnt ook. Er is geen kruid tegen dit onrecht gewassen. En Bart Mos wast zijn handen in onschuld. Natuurlijk mag hij dat doen. Alleen  de vraag is hoe vaak is hij met dit soort hand en spandiensten weggekomen? Hoeveel zelfmoorden heeft hij op zijn geweten? Overdrijf ik, nee, ik kan het weten. Natuurlijk maak ik het leuk voor u tijdens de kerstdagen. Als u mij in Nederland of in het buitenland kunt linken aan een Porsche 992 of Ferrari La Ferrari (of BMW M5, Audi RS456) (nee niet die R6 want die was niet van mij en ik reed er ook niet mee) dan krijgt u va mij 100 gram goud.

Scroll to Top